މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 30 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/26 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 78 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހިންނަވަރު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ފުޓްސަލްދަނޑަށް ފެންޖަހާ ނިޒާމްގެ ޕަމްޕް ގަތުމަށް މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި 5,000/- (ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ޅ.ހިންނަވަރު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަށް ދޭން ނިންމުން.

ހިންނަވަރު ޔޫތު ސޮސައިޓީން، 1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށްޓަކައި ގެނެސްފައިވާ ޙާފިޡްގެ، ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް ހިންނަވަރު ޔޫތު ސޮސައިޓީއަށް ޖަވާބުދޭން ނިންމުން.

ފާދިއްޕޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްތަކާ ކަސްރަތު ޕާރކްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މާލީ އެހީ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އުޞޫލު U2/2019 ފާސްކުރުން.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނިގެން، ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެންހިންގާ ބޯފެންއަޅާ ކަޅުހަން ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި، މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކަޅުހަންތަކުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ 2 ކަޅުހަން ބޭނުންކުރަން ނިންމުން.

މަދިރިމަދުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ކޯޑުން، 5,000/- (ފަސްހާސް) ރުފިޔާގެ މާލީ އެހީއެއް، ކުރެންދޫގައި ކުރިޔަށްދާ ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއަށް ދެވޭ އެހީއެއްގެގޮތުގައި، ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދޭން ނިންމުން.

1439 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ޅ. ނައިފަރު ސެންސް ޖަމްޢިއްޔާއަށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މިއިދާރާގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމްގެ ތަކެތީގެތެރެއިން، ލިބިފައިނުވާތަކެތީގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 1,660/- (އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދެއްކުމަށް ޅ.ނައިފަރު ސެންސް ޖަމިއްޔާއަށް އެންގުމަށް ނިންމުން.