ޕޭމަންޓް ރިކްއެސްޓް ފޯމް

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

އުސޫލް (އަލަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ)

އުސޫލް (މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ)

އެންޓްރީ ކްރައިޓީރިއާ

އެހީގެ ފައިސާ އަންބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތް

އެކަޑަމިކް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތްއް

ނާރސިންގެ ދާއިރާގައި އިސްކަން ދެވޭނެ ތަރުތީބު

ނާރސިންގ އަދި މެޑިސިންގެ ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެ ތަރުތީބު

ސަރުކާރުން ނުވަތަ ޅ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިން އެހީ ލިބިފައިވާ މިންވަރު ބަލައި އެހީ ދިނުމަށް އިސްކަން ދެވޭނެ ތަރުތީބު

އެހީ ދެވޭ ދާއިރާތަށް

އެހީގެ އަދަދު