މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 21 އޮގަސްޓް 2019 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019/33 ވަނަ ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 85 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކައުންސިލްއިދާރާ ހުޅުވާލެއްޕުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ލޯކަލް ގަވަންމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން އާއްމުކޮށްފައިވާތީ، އިތުރު އުޞޫލެއް މިއިދާރާއިން ފާސްކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުން.

2020 ވަނަ އަހަރު މިއިދާރާއިން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރުން.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚަރަދެއްކަމުގައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ޙިއްސާ ގަތުން ހިމެނިފައިވިއަސް، އެބޭންކުން ޙިއްސާވިއްކުމަށް ހުޅުވާލާފައިނުވާތީއާ، މިއަހަރު ޙިއްޞާވިއްކަން ހުޅުވާލައިފައިވަނީ، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކަމަށްވާތީ، ޙިއްސާގަތުމަށް ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ޙިއްސާގަތުމަށް، -/700،000ރ. ( ހަތްލައްކަ ރުފިޔާ ) ޚަރަދުކޮށްގެން 20،000 ( ވިހިހާސް ) ޙިއްޞާ ގަންނަން ފެންނަކަމަށާ، އަދި ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤަރާރު މިހާރު ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުން.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސިމާއުއަށް 12 ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭން ނިންމުން.