މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 06 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/01 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ސިމާއަށް 4 ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭން ނިންމުން.