މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 05 މާރޗް 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/07 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 104 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  • އެޕްރެންޓިޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އަދި 6 މަސްދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ބައިވެރިއަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުން.

  • އެޕްރެންޓިޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ 6 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އަދި 6 މަސްދުވަސް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ބައިވެރިއަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން.