މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 15 ޖުލައި 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/14 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 111 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޅ. އޮޅުވެލިފުށީގައި ޤުރުއާންކްލާސް ހިންގުމަށް މާލީ އެހީއާ ތަކެތީގެ އެހީ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ނިންމުން.

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މުޅިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަމާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލަށްވެސް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭތީވެ، އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 31 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް މެދުކަނޑާލަން ނިންމުން.