މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 26 އޮގަސްޓް 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/15 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 112 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ފާސްކުރުން.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކުރިޔަށްއޮތް 3 އަހަރަށް (2021، 2022، 2023) ލަފާކުރި ބަޖެޓް، ޖުމްލަ ޢަދަދު 9,087,954/- ރ. ( ނުވަ މިލިޔަން އަށްޑިހަ ހަތް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ) ފާސްކުރުން.