މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 14 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/22 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 119 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

1- މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެދަށުން، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން، 19 މާރޗް 2015 ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އާދަމް، 19 މާރޗް 2020 ގައި ރިޓަޔަރވުމާއި ގުޅިގެން، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަކަށް، އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ރުޤިއްޔާ ޙަސަން ޢައްޔަން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމުން.
2- ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގައިވެސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އާދަމް ހިމެނޭތީ، (މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން ޢަބްދުﷲ އާދަމް އުނިކޮށް) މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިޔާސް ޢައްޔަންކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމުން.