މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 28 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020/24 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 121 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 
1- ފިޝަމަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނައިފަރު (ފޭން) ޖަމްޢިއްޔާއިން، މިއަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް (10 ޑިސެމްބަރ 2020) ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބޭނޭގޮތްވުންއެދި، އެ ޖަމްޢިއްޔާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި، “ފޭން” ޖަމްޢިއްޔާއިން އެހީއަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމަކީ، މި ކައުންސިލް ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ޙަރަކާތަކަށްވެފައި، މިކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް، 2019 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، ފިޝަމަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ނައިފަރު (ފޭން) ޖަމްޢިއްޔާއިން، އެއްވެސް ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެދިފައިވާ އެހީ ހަމަޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމުން.

 
2- ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ހިންގާ “ވިނަރެސް” ސްކީމްގެ ދަށުން ފަހަކަށްއައިސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ތަކެތި ނަގަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، މިގޮތުން ވިނަރެސް ސްކީމް އަތޮޅުގެ ޢާއްމުންގެ ތެރޭގައި ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަޤްބޫލުވަމުން ދާއިރު، މި ސްކީމްގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު، އެ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، މިކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށްފަހު މެނުވީ ވިނަރެސް ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ މިކައުންސިލް އިދާރާއަށާއި ދައުލަތަށްވެސް އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރިގޮތްކަމަށް ނުފެންނާތީ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި، މި ސްކީމްގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު އެ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފޯމާއި އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ދެން އޮންނަ ކައުންސިލް ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރަން ފެންނަކަމަށް ނިންމުން.