މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 03 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021/5 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (3 ވަނަ ދައުރުގެ 131 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނައިފަރު މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރަމުން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފާޚާނާއަށް ވަނުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދޮރުގެ އެކްސެސް ރަސްމީގަޑިފިޔަވައި، އެހެންގަޑިތަކުގައި ދެވެންނެތްކަމަށާއި، އަދި މި ޢިމާރާތް ހެދިފައިވާގޮތުން މިހާރު މީރާއިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ކޮޓަރިއާއި އިންވެގެން ފާޚާނާއެއް ހެދުމަށް ޖާގަދެވެން ނެތްކަމަށާއި، ޢިމާރާތް ކުރިމަތީ އޮތް ހުސްބިމުގައި ފާޚާނާއެއް ހެދުމަށް ޖާގަދެވިދާނެކަމަށް ނިންމުން.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސް ނައިފަރު ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ 6 އެކައުންޓްގެ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ 2 ޤަރާރު ފާސްކުރުން.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސަށް 25 ދުވަހުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދޭން ނިންމުން.