މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 10 ޖޫން 2021 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021/12 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން.

ހިންގާ ގަވާއިދު