މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް، 17 ޖޫން 2021 ގައި ބޭއްވި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 13/2021 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ (4 ވަނަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން.

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ ޙައްވާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރުން.