ރަށުގެ ބޮޑުމިން52ހެކްޓަރ
އާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން30ހެކްޓަރ
އާބާދީ5319
ގޭބިސީގެ ޢަދަދު1250
މިސްކިތްތަކުގެ ޢަދަދު(އާމިސްކިތް ޢިމާރާތް ކުރެވެމުންދަނީ)3
ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްއަންދައިގެން މަދުކުރުން
ބަނދަރުގެ ހާލަތުއާބަނދަރެއް ހެދުމާއި ކުރީގެ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރެވެނީ
ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިން (ބަނދަރު ހަދާފައިވާނަމަ)500000އަކަފޫޓް ދެބަނދަރުގެ ޖުމްލަ
ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު(އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ )01
ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު5
ޕްރީސްކޫލްގައި ކިޔަވާކުދިންގެ ޢަދަދު120
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ނައިފަރުގައި
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ހިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު5
ޔޫތު ސެންޓަރގެ ޢަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ)0
ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑު ތަކުގެ ޢަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ)3
ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރައިގެ އަދަދު125
ރަށުގައި ހިންގާ ސައިހޮޓާ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ އަދަދު7
ރަށުގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ އަދަދު5
މަގުތައް ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައްތީގެ ޢަދަދު118
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު75
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު150
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވައިގެ އުޅަނދު ފަހަރު0
ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު350