ރަށުގެ ބޮޑުމިން19 ހެކްޓަރ
އާބާދުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑުމިން17 ހެކްޓަރ
އާބާދީ2020
ގޭބިސީގެ ޢަދަދު375
މިސްކިތްތަކުގެ ޢަދަދު3
ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްކުނިގޮނޑަށް ކުނިއުކުން
ބަނދަރުގެ ހާލަތުމަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ކުރިއަށް ދަނީ(މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތާ 08 އަހަރުވެއްޖެ)
ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިން (ބަނދަރު ހަދާފައިވާނަމަ)ނުމިމޭ (250 × 600) ފޫޓް
ޕްރީސްކޫލްގެ ޢަދަދު1
ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު2
ޕްރީސްކޫލްގައި ކިޔަވާކުދިންގެ ޢަދަދު53
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުކުރެންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒާއި ޙަވާލުކުރެވިފައި
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ ހިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު4
ޔޫތު ސެންޓަރގެ ޢަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ)1
ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑު ތަކުގެ ޢަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ)2
ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރައިގެ އަދަދު28
ރަށުގައި ހިންގާ ސައިހޮޓާ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ އަދަދު2
ރަށުގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ އަދަދު1
މަގުތައް ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައްތީގެ ޢަދަދު58
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު34
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު24
ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވައިގެ އުޅަނދު ފަހަރު_
ރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު48