އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން (14 މާރިޗު 2019)

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން (10 ޑިސެމްބަރ 2018)

އިޢުލާން (19 ނޮވެމްބަރު 2018)

ފާދިއްޕޮޅު އެވޯޑް އުޞޫލު

އްޕްލިކޭޝަން ފޯމް

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (ވޯޑް ފައިލް)