[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޭތުވެދިޔަ 03 އަހަރުގެ މާލީބަޔާން ހުށަހަޅައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ހުކުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ހާވާލުކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ކާރިސާގެ ކަންކަމާއިގުޅޭ ޤައުމީ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޝުކުރު ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްލަވުން ފަށައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
މިއަހަރުގެ އުމުރުން ދުވަސްމީހުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޢަޟްހާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

« Previous PageNext Page »