ކޮންމެ ޓީމަކުން 1 މެޗް ކުޅެ ނިމުނުއިރު ކުރީގައި ކުރެންދޫ އަދި ހިންނަވަރު

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ބައިވެރިވި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޅ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުރަތަމަ މެޗް މާދަމާ! ބައްދަލުކުރާނީ އޮޅުވެލިފުށި އަދި ހިންނަވަރު!

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ބައިވެރިންނާ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު ވޮލީ ލީގު 2018ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނައިފަރު ޖުވެނައިލް އިން ހޯދައިފި

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު ވޮލީ ލީގު ފައިނަލް މިރޭ، ބައްދަލުކުރަނީ ނައިފަރު އަދި ހިންނަވަރު!

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ޅ. ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 (އަންޑަރ 21) ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޅ.ކުރެންދޫގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް، އަލަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ފަރާތްތަކަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު ވޮލީލީގު ފެށިގެން ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ
ފާދިއްޕޮޅު ވޮލީ ލީގު 2018 ޅ. ހިންނަވަރުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

[…]

އިތުރަށް ވިދާޅުޥޭ

« Previous PageNext Page »